Bình tâm mà luận việc gì bỏ qua được thì cứ cho qua đi

Từ nhiều năm trước, tôi lãng phí thời gian để đặt cược cho một "trò chơi lớn" Người ta hay hỏi *học đại học để làm gì* ? Thực chất chúng ta cũng chẳng thể trốn tránh hay phủ nhận sự tồn tại của cái được gọi là "bằng cử nhân" ,"bằng thạc sĩ", "tiến... Continue Reading →

Advertisements

Tiếng anh IT

custom: tùy chọn, ngẫu nhiên custom domain: tên miền tùy chọn typical: mặc định simple: đơn giản flexible  ~ flex: linh hoạt flexbox : layout linh hoạt simple & flexible & scalable: đơn giản và linh hoạt scalability(n) Mention (v): đề cập To mention about layout of website: header, footer, slidebar, main content or grid... Continue Reading →

Crystal Report note

Button ShowReport Click private void frmReportHS_Load(object sender, EventArgs e) { MyReport rpt = new MyReport(); crystalReportViewer1.ReportSource = rpt; crystalReportViewer1.DisplayStatusBar = false; crystalReportViewer1.DisplayToolbar = true; crystalReportViewer1.Refresh(); } Set database logon rpt.SetDatabaseLogon(clsGeneral.ServerId, clsGeneral.PassWord, clsGeneral.ServerName, clsGeneral.DataBase, false);

Note

Connecting database SQL server: SqlConnection _Connsql  =  new  SqlConnection("Data Source  = servername;Initial Catalog = QLSINHVIEN; User ID =sa ;Password =sa2012 "); Khởi tạo dataset DataSet ds_QLSV = new DataSet(); Load dữ liệu lên combobox string strsel = "select * from Lop"; SqlDataAdapter da_Khoa = new SqlDataAdapter(strsel, _Connsql); Load dữ liệu lên datagridview string strsel =... Continue Reading →

System Administrator command line shortcuts to popular MMCs

dmin Applet Command AD Domains and Trusts domain.msc Active Directory Management admgmt.msc AD Sites and Services dssite.msc AD Users and Computers dsa.msc ADSI Edit adsiedit.msc Authorization manager azman.msc Certification Authority Management certsrv.msc Certificate Templates certtmpl.msc Cluster Administrator cluadmin.exe Computer Management compmgmt.msc Component Services comexp.msc Configure Your Server cys.exe Device Manager devmgmt.msc DHCP Management dhcpmgmt.msc Disk... Continue Reading →

C# .Net Controls abbreviation

btn Button chk CheckBox ckl CheckedListBox cmb ComboBox dtp DateTimePicker lbl Label llb LinkLabel lst ListBox lvw ListView mtx MaskedTextBox cdr MonthCalendar icn NotifyIcon nud NumeircUpDown pic PictureBox prg ProgressBar rdo RadioButton rtx RichTextBox txt TextBox tip ToolTip tvw TreeView wbs WebBrowser CONTAINER flp FlowLayoutPanel grp GroupBox pnl Panel spl SplitContainer tab TabControl tlp TableLayoutPanel... Continue Reading →

Chuyển listbox này sang listbox kia (BTTL)

Thiết kế giao diện sau với các yêu cầu: Button >: Chuyển phần tử đang chọn qua listbox phải. Button >>: Chuyển tất cả phần tử qua listbox phải. Button <: Chuyển phần tử đang chọn qua listbox trái. Button <<: Chuyển tất cả phần tử qua listbox trái. Thêm button “Chuyển tùy ý” cho... Continue Reading →

Load dữ liệu combobox C#

Yêu cầu:   Click chọn button Load dữ liệu Combobox, 5 dân tộc: Kinh, Hoa, K’Me, H’Mong, Khác sẽ được đưa vào combobox Dân tộc. Yêu cầu: Click chọn button Load dữ liệu Combobox, 5 dân tộc: Kinh, Hoa, K’Me, H’Mong, Khác sẽ được đưa vào combobox Dân tộc. Cách 2: Dân tộc được chọn... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑